Statut

" Fundacja Rodziny ROZENBLAT "TYTUŁ I Postanowienia ogólne

Art. 1.

 • Niniejsza Fundacja ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Joanny Jaśkowiak w Kórniku, repertorium A nr 1626/2006, zwana dalej "Fundacją" działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu („Statut”).

 • Fundacja nosi nazwę "Fundacja Rodziny ROZENBLAT".

 • Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, a także wyróżniającego je znaku graficznego (logo), którego formę i treść określa Zarząd.

 • Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. • TYTUŁ II Teren działania i siedziba Fundacji

  Art. 2.

 • Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 • Siedzibą Fundacji jest wieś Krosinko, gmina Mosina. • TYTUŁ III Cele Fundacji oraz formy i zakres jej działalności

  Art. 3.

  Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności: oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynnej oraz pomocy społecznej na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących dzieciom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego i kulturalnego.

  Art. 4.

  1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej oraz świadczenie pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń i sympozjów;

 • dążenie do uświadamiania organom administracji publicznej potrzeby edukacji dzieci spoza aglomeracji miejskich;

 • popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w procesie edukacji dzieci, w fo˛1 rmie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne;

 • finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych;

 • zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie;

 • dofinansowanie imprez charytatywnych, koncertów i wystaw.

 • 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

  3. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

  a) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (88.99.Z),

  b) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

  c) działalność związana ze sportem, pozostała (92.72.Z.),

  d) działalność rekreacyjna pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z)

  Art. 5.

 • Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 • Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację lub dla samej Fundacji. • TYTUŁ IV Organy Fundacji

  Art. 6.

  Organami Fundacji są Zarząd, Rada Fundatorów oraz Komisja Rewizyjna.

  Art. 7.

 • W skład Zarządu wchodzi od jednego do czterech członków.

 • Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

 • Pierwszy składu Zarządu ustalają w oświadczeniu Fundatorzy po złożeniu oświadczenia o ustanowieniu Fundacji. Sposób powołania kolejnych członków Zarządu określają ustępy 4 i 5.

 • Zarząd w drodze kooptacji powołuje dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać czterech. Kooptacja dodatkowych członków następuje uchwałą Zarządu.

 • W przypadku, kiedy w Zarządzie nie pozostanie żaden członek, członków Zarządu powołuje Rada Fundatorów.

 • Rada Fundatorów może odwołać członka Zarządu z pełnionej funkcji. Oświadczenie Rady Fundatorów w formie pisemnej powinno zostać złożone Zarządowi. Zarząd nie może w drodze kooptacji powołać dodatkowego członka Zarządu odwołanego wcześniej przez Radę Fundatorów bez jej zgody.

 • W przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd może wybrać Prezesa Zarządu, który będzie odpowiedzialny za organizację pracy Zarządu.

 • W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie funkcje Zarządu przewidziane w Statucie wykonuje jego jedyny członek.

 • Art. 8.

  Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: kierowanie działalnością Fundacji w zakresie realizacji jej celów, w tym działalnością gospodarczą, o ile fundacja będzie ją prowadziła, oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie majtkiem fundacji w pełnym zakresie, a w szczególności:

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

 • kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji, o ile fundacja będzie ją prowadziła;

 • podejmowanie decyzji o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku składników majątku niematerialnego, ruchomego i nieruchomego Fundacji;

 • zapewnienie działania Fundacji zgodnie ze Statutem;

 • zatrudnianie pracowników Fundacji oraz ustalenie ich wynagrodzenia;

 • powoływanie pełnomocników do poszczególnych spraw;

 • tworzenie, innych niż terenowe, wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji i określenie ich organizacji (np. Biura Zarządu) oraz nadzorowanie ich działalności, tworzenie i likwidowanie wewnętrznych komitetów;

 • uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej Fundacji;

 • uchwalanie rocznych i wieloletnich planów budżetowych Fundacji;

 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym regulaminu przyznawania wyróżnień, o których mowa w art. 5.;

 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do organizacji i podmiotów krajowych i międzynarodowych.

 • Art. 9.

 • Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest we wszystkich sprawach każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

 • W umowach i sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje Rada Fundatorów lub pełnomocnik wyznaczony przez Radę Fundatorów.

 • W przypadku Zarządu wieloosobowego w formie uchwał Zarząd podejmuje decyzje w sprawach przekraczający zakres zwykłego zarządu oraz w sprawach wymagających uchwały zgodnie ze Statutem. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

 • Uchwały mogą być podejmowane także w trybie obiegowym, w formie telefonicznego, listownego, e-mailowego lub dokonanego za pomocą faksu uzgodnienia ich treści.

 • Wszystkie uchwały podpisywane są przez podejmujących uchwałę, a w przypadku podjęcia ich w trybie obiegowym podpisywane są na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 • Uchwały wpisywane są do księgi uchwał Zarządu.

 • Za wykonywanie funkcji w Zarządzie może zostać przyznane wynagrodzenie. Art. 9 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio.

 • Art. 10.

  Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce pozostałych członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego - na ręce przynajmniej jednego z Fundatorów, z dniem określonym w treści rezygnacji, nie wcześniej jednak niż 14 dni od dnia złożenia rezygnacji,

 • odwołania przez Radę Fundatorów,

 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia skutkującego zakazem sprawowania tej funkcji, śmierci.

 • Art. 11.

 • Rada Fundatorów składa się z Fundatorów oraz Pełnomocników Fundatorów, o których mowa w art. 14 Statutu.

 • Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 • Rada Fundatorów nie pełni funkcji nadzorczych i posiada kompetencje wskazane wyraźnie w Statucie.

 • Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze jednomyślnych uchwał. Fundator oraz Pełnomocnik Fundatora może działać przez przedstawiciela.

 • Art. 11 a

  1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

  a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia,

  b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

  2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje w drodze uchwały na dwuletnią kadencję Rada Fundatorów. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

  1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a) kontrola bieżącej pracy Fundacji,

  b) kontrola działalności Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków,

  c) składanie wniosków do Rady Fundatorów w przedmiocie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z wykonywania zadań statutowych,

  d)składanie wniosku do Rady Fundatorów w sprawie odwołania przed upływem kadencji Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu.  TYTUŁ V Majątek i fundusze Fundacji oraz działalność gospodarcza

  Art. 12.

 • Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski, oraz inne fundusze pieniężne i składniki majątkowe.

 • Początkowy majątek Fundacji - fundusz założycielski - stanowią następujące składniki przyznane Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji:

 • ze strony Pauliny Różewskiej - kwota 3.000 złotych,

  ze strony Krzysztofa Rozenblat - kwota 3.000 złotych.

 • Środkami na realizację celów Fundacji są:

 • przychody z majątku Fundacji,

  przychody z działalności statutowej,

  przychody z działalności gospodarczej w przypadku podjęcia jej prowadzenia przez Fundację,

  spadki, zapisy i darowizny,

  dotacje oraz subwencje prywatne i publiczne,

  świadczenia rzeczowe i pieniężne osób fizycznych i prywatnych wspierających Fundację,

  inne przychody pieniężne i majątkowe.

 • Zarząd składa oświadczenie o odrzuceniu spadku albo o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Zarząd może podjąć jednomyślnie decyzję o podjęciu przez Fundację działalność gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów. W tym celu Zarząd dokona zmiany Statutu przez dodanie załącznika do Statutu i określenie w nim przedmiotu działalności oraz wartości środków majątkowych przeznaczonych na jej prowadzenie. Postanowienia Art. 13 ust. 2 Statutu nie stosuje się.

 • Zarząd może tworzyć odrębne fundusze w Fundacji przeznaczone na finansowanie konkretnie wskazanych celów i działań Fundacji.

 • Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi te osoby pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej "osobami bliskimi");

 • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

 • wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: członkowie organów Fundacji, jego pracownicy oraz ich osoby bliskie. • TYTUŁ VI Postanowienia końcowe

  Art. 13.

 • Z zastrzeżeniem ust. 2 zmiana Statutu Fundacji dokonywana jest przez cały Zarząd działający łącznie, w formie pisemnej uchwały.

 • Uchwała w sprawie zmiany w zakresie Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

 • Art. 14.

 • W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie kompetencje danego Fundatora przechodzą, z mocy Statutu, na Pełnomocnika Fundatora. Pełnomocnika tego dany Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która składana jest przez Fundatora Zarządowi oraz pozostałym Fundatorom.

 • Pełnomocnik może być przez Fundatora w każdej chwili odwołany, o czym Fundator pisemnie informuje Zarząd i pozostałych Fundatorów. Pełnomocnik może również w każdej chwili złożyć pisemne oświadczenie Fundatorowi o zrzeczeniu się swojej funkcji. Po śmierci Fundatora Pełnomocnik Fundatora może zrzec się tej funkcji w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza a także powołać na swojej miejsce innego Pełnomocnika Fundatora.

 • Po zrzeczeniu się funkcji przez Pełnomocnika Fundatora lub jego śmierci, bez powołania innego Pełnomocnika Fundatora, a także w razie nie wyznaczenia Pełnomocnika Fundatora przez Fundatora przed jego śmiercią, Pełnomocnika Fundatora ustanawia się w drodze uchwały powziętej na posiedzeniu przez pozostałych Fundatorów, Pełnomocników Fundatorów i członków Zarządu. Uchwała powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy z uprawnionych do głosowania, po zawiadomieniu ich przez Zarząd z 14 dniowym wyprzedzeniem o potrzebie podjęcia tej uchwały, miejscu i czasie powiedzenia. Pełnomocnik ustanowiony w tym trybie może być odwołany w każdej chwili, w ten sposób w jaki następuje powołanie większością dwóch trzecich głosów.

 • Art. 15.

 • Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 • W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały. Art. 13 ust. 2 stosuję się odpowiednio.

 • Art.16.

 • W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji.

 • Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, który jest zobowiązany do zakończenia wszystkich działań Fundacji.

 • Art. 17.

 • Fundacja może zawierać umowy i porozumienia z innymi organizacjami oraz instytucjami realizującymi podobne cele.

 • Fundacja może tworzyć inne fundacje, a także nabywać udziały i członkostwo w spółkach oraz innych podmiotach.

 • Fundacja może przystępować do podmiotów, których działalność może służyć realizacji celów Fundacji.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe postanowienia prawa, w szczególności ustawy o fundacjach

 • Art. 18.

  Fundacja Rozenblat sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sporządza, ogłasza i przekazuje sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.  W brzmieniu uwzględniającym zmiany z dnia 5 grudnia 2008 r.

  O fundacji

  Historia

  Statut

  Sprawozdania

  Nasze dokonania

  Jak przekazać 1%

  Kontakt

  Copyright by Fundacja Rozenblat, webdesign: www.ornatus.pl